નિયામક મંડળ ના સભ્યો  

   
   
 

નામ : શ્રી કાન્તીભાઈ મણીભાઇ સોઢાપરમાર

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : આણંદ

મંડળી નામ (કોડ નં.) : વાંસખીલીયા (૬૧)

સરનામું : વાંસખીલીયા દુ.ઉ.સં.મં.લિ., મું. વાંસખીલીયા

તાલુકો: આણંદ

જિલ્લો : આણંદ

 

નામ : શ્રીમતિ સીતાબેન ચંદુભાઈ પરમાર

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : ખંભાત

મંડળી નામ (કોડ નં.) : તારાપુર (૨૪૭)

સરનામું : તારાપુર દુ.ઉ.સં.મં.લિ., મું.તારાપુર

તાલુકો: તારાપુર

જિલ્લો : આણંદ

 

નામ : શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ધીરસિંહ પરમાર

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : બોરસદ

મંડળી નામ (કોડ નં.) : દહેવાણ (૧૩૮)

સરનામું : દહેવાણ દુ.ઉ.સં.મં.લિ., મું. દહેવાણ

તાલુકો: બોરસદ

જિલ્લો : આણંદ

 

નામ : શ્રી વિપુલભાઈ પુનમભાઈ પટેલ

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : પેટલાદ

મંડળી નામ (કોડ નં.) : રંગાઈપુરા (૧૯૪)

સરનામું : રંગાઈપુરા દુ.ઉ.સં.મં.લિ., મું. રંગાઈપુરા

તાલુકો: પેટલાદ

જિલ્લો : આણંદ

 

નામ : શ્રી રામસિંહ પ્રભાતસિંહ પરમાર

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : ઠાસરા

મંડળી નામ (કોડ નં.) : વણોતી

સરનામું : વણોતી દુ.ઉ.સં.મં.લિ., મું. ઠાસરા

તાલુકો: ઠાસરા

જિલ્લો : ખેડા

 

નામ : શ્રી રાજેશભાઈ ગજાનંદભાઈ પાઠક

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : બાલાસિનોર

મંડળી નામ (કોડ નં.) : ગોપેશ્વર મહાદેવ (૧૨૦૪)

સરનામું : હિંગળાજ માતા મંદિર પાસે, પટેલવાડા,

તાલુકો: બાલાસિનોર

જિલ્લો : મહીસાગર

 

નામ : શ્રી ઘેલાભાઈ માનસિંહ ઝાલા 

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : કઠલાલ

મંડળી નામ (કોડ નં.) : ગોગજીપુરા (૨૦૭)

સરનામું : ગોગજીપુરા દુ.ઉ.સં.મં.લિ., મું. ગોગજીપુરા

તાલુકો: કઠલાલ

જિલ્લો : ખેડા

 

 નામ : શ્રીમતિ શારદાબેન હરીભાઈ પટેલ

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : કપડવંજ

મંડળી નામ (કોડ નં.) : મોતીપુરા–કંપા (૧૧૨૬)

સરનામું : મોતીપુરા-કંપા (મહીલા) દુ.ઉ.સં.મં.લિ., મું. મોતીપુરા-કંપા

તાલુકો: કપડવંજ

જિલ્લો : ખેડા

 

નામ : શ્રી જુવાનસિંહ હાથીસિંહ ચૌહાણ

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : મહેમદાવાદ

મંડળી નામ (કોડ નં.) : મોદજ (૩૧૨)

સરનામું : મોદજ દુ.ઉ.સં.મં.લિ., મું. મોદજ

તાલુકો: મહેમદાવાદ

જિલ્લો : ખેડા

 

નામ : શ્રી સંજયભાઈ હરિભાઈ પટેલ

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : માતર

મંડળી નામ (કોડ નં.) : શેખુપુર–ઢે. (૭૩૧)

સરનામું : શેખુપુર-ઢે દુ.ઉ.સં.મં.લિ., મું. શેખુપુર

તાલુકો: માતર

જિલ્લો : ખેડા

 

નામ : શ્રી વિપુલભાઈ કાંતિભાઈ પટેલ

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : નડીયાદ

મંડળી નામ (કોડ નં.) : ડુમરાલ (૧૦૭)

સરનામું : મુખીની ખડકી, મુ.ડુમરાલ

તાલુકો: નડિઆદ

જિલ્લો : ખેડા

 

નામ : શ્રી શાભેસિંહ માંગાભાઈ પરમાર

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : વીરપુર

મંડળી નામ (કોડ નં.) : અલુજીનીવાવ (૮૩૪)

સરનામું : મું. બોર, પો. બોર

તાલુકો: વીરપુર

જિલ્લો : મહીસાગર

 

નામ : શ્રી રણજીતભાઈ કાન્તીભાઈ પટેલ

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : વ્યક્તિ સભાસદ

સરનામું : પટેલ ભુવન, સુવર્ણ ખડકી, મુ.પો.સારસા

તાલુકો: આણંદ

જિલ્લો : આણંદ

 

નામ : શ્રી શામળભાઈ બી. પટેલ

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : પ્રતિનીધિ - જી.સી.એમ.એમ.એફ લિ.,આણંદ

સરનામું : ચેરમેન શ્રી,  જી.સી.એમ.એમ.એફ લિ.,

તાલુકો: આણંદ

જિલ્લો : આણંદ

 

નામ : શ્રી એ.પી.અસારી

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : પ્રતિનિધિ - સહકારી મંડળીઓના રજીસ્ટ્રાર

સરનામું : જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી સહકારી મંડળીઓ, ર૧૧-બીજો માળ, જૂનું સેવા સદન,

તાલુકો:  આણંદ

જિલ્લો : આણંદ

 

નામ : શ્રી ભરતભાઈ સુરેશભાઈ પટેલ

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : સરકારી પ્રતિનિધિ

સરનામું : મુ.કુંજરાવ

તાલુકો: આણંદ

જિલ્લો : આણંદ

 

નામ : શ્રી પ્રભાતભાઈ જીવાભાઈ ઝાલા

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : સરકારી પ્રતિનિધિ

સરનામું : મું.મહુડીયાપુરા (સુરાશામળ)

તાલુકો: નડીયાદ

જિલ્લો : ખેડા

 

નામ : શ્રી દિનેશભાઈ શંકરભાઈ પટેલ

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : સરકારી પ્રતિનિધિ

સરનામું : મુ.જોરાપુરા

તાલુકો: બાલાશિનોર

જિલ્લો : મહીસાગર

 

નામ : શ્રી અમિત વ્યાસ

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : મેનેજીંગ ડિરેક્ટર ,

ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ, આણંદ

સરનામું : અમુલ ડેરી , આણંદ 

તાલુકો: આણંદ 

જિલ્લો : આણંદ 

Foodland

 For Anand and Vidyanagar only